I. Administrator danych osobowych

Katarzyna Radziejewska jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Administrator”).
Z Administratorem można się kontaktować listownie, kierując korespondencję na adres: Kate Atelier Warmińska 29/1 59-220 Legnica lub za pośrednictwem email, wysyłając wiadomość na adres: sklep@kateatelier.pl.

II. Źródło danych – skąd pozyskujemy dane?

Dane podaje nam Pani/Pan sama/sam.

III. Zakres przetwarzanych przez Administratora Pani/Pana danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych może utrudniać bądź uniemożliwiać prawidłowe wykonanie usługi, zrealizowanie sprzedaży lub udzielenie obsługi posprzedażowej.
Potrzebujemy otrzymać następujące dane, aby umożliwić Pani/Pana zarejestrowanie konta w ramach Sklepu Internetowego:  imię i nazwisko, adres e-mail, historia zamówień, w tym parametry i statusy poszczególnych zamówień złożonych przez klienta, numer NIP oraz nazwa i adres firmy, adres IP. Do złożenia zamówienia potrzebujemy uzyskać następujące dane: imię i nazwisko, adres e- mail, adres zamieszkania, adres IP, numer NIP, oraz nazwę i adres firmy, dane o numerze kart kredytowej lub dane o numerze konta bankowego, numer telefonu, W zależności od treści zawieranej umowy, przetwarzać będziemy następujące kategorie Pani/Pana danych stanowiących dane zwykłe, to jest: imię i nazwisko, adres zamieszkania, nazwa i adres firmy, numer telefonu . Do celów wykonywania umowy umieszczamy Pani/Pana dane osobowe w naszych zbiorach danych. Do celów realizacji umowy może Pani/Pan zostać poproszony o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail. Podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail jest niezbędne do realizacji umowy.

IV. Cele i podstawy przetwarzania

Jako Administrator przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) rejestracji konta w serwisie i weryfikacji tożsamości Użytkownika – na podstawie akceptacji przez Użytkownika warunków Regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

b) podjęcia na żądanie Użytkownika działań przed zawarciem umowy i realizacji zawartej umowy sprzedaży, w tym realizacji płatności, dostawy i informacji o statusie zamówienia oraz obsługi procesu reklamacji – na podstawie akceptacji regulaminu Sklepu Internetowego, 

c) wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu na podstawie ustawy AML, z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i podatkami oraz w celach archiwalnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

d) komunikacji z Użytkownikiem i udzielenie odpowiedzi na wiadomości w oparciu o prawnie usprawiedliwiony interes Administratora polegający na budowaniu i utrzymywaniu relacji z Użytkownikami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

e) dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwisy usług – w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

f) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, dostarczenia zakupu do osoby trzeciej niebędącej klientem co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) ochrony interesów Użytkowników lub wyjaśnienia stanu faktycznego przy rozpatrywaniu sporów, nieprawidłowości lub nadużyć, w tym technicznych, związanych z administracją serwerami.

V. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Pana/Pani danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli Pani/Pan skorzysta z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.

VI. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. Jeżeli jest Pani/Pan naszym klientem i utworzyliśmy dla Pani/Pana Konto to Dane osobowe będą przetwarzane przez okres, w którym osoba pozostaje zarejestrowanym Użytkownikiem, a po tym okresie przez czas niezbędny do zachowania zgodności z przepisami prawa lub dochodzenia albo obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Dane osobowe przetwarzane na potrzeby wykonania umowy sprzedaży będą przetwarzane przez okres 6 lat, liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zakupu.

Dane zgromadzone na potrzeby obsługi procesów AML będą przetwarzane przez okres 5 lat licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym ustały transakcje lub stosunki gospodarcze z daną osobą.

Dane osobowe osób, które kontaktowały się za pośrednictwem wiadomości e-mail będą przetwarzane przez okres 1 roku licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił kontakt.

Dane zbierane na potrzeby dostosowania i rozwoju funkcjonalności Sklepu Internetowego będą przetwarzane do momentu wniesienia sprzeciwu przez daną osobę lub do momentu ich zdezaktualizowania.

W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, dane będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do momentu odwołania zgody, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Administrator może przetwarzać dane osób trzecich udostępnione przez Panią/Pana do celów realizowania komunikacji lub w celu korzystania z usług Administratora, w tym w szczególności zawarcia lub wykonania umowy, zawartej poprzez udostępnione narzędzia w ramach strony www.kateatelier.pl . Osoba wprowadzając takie dane oświadcza, że uzyskała od osoby, której dane wprowadza, konieczną zgodę na udostępnienie jej danych Administratorowi.

Dane Użytkowników mogą być udostępniane innym Użytkownikom, w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy.

VII. Odbiorcy danych

Dbamy o poufność Pani/Pana danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji, do Pani/Pana danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe, w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, jak również realizacji Pani/Pana praw jako klienta, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  • innym podmiotom współpracującym z Administratorem w celu zapewnienia realizacji umowy,
  • dostawcom usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług oraz zarządzanie naszą organizacją (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, firmom kurierskim i pocztowym),
  • dostawcom usług wspierających Administratora w obszarze marketingowym (agencje reklamowe, firmy realizujące wysyłkę sms oraz e-mail),
  • dostawcom usług prawnych i doradczych oraz wspierających Administratora w dochodzeniu należnych roszczeń (w szczególności kancelariom prawnym, firmom windykacyjnym),
  • osobom upoważnionym przez Panią/Pana w ramach realizacji Pani/Pana praw jako naszego Klienta.

Dbamy o poufność Pani/Pana danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia nam odpowiedniej organizacji np. w zakresie infrastruktury informatycznej czy bieżących sprawach dotyczących naszej działalności, jako przedsiębiorcy, możemy przekazywać Pani/Pana dane innym odbiorcom, jeżeli będzie to konieczne dla realizacji celów objętych powyższymi zgodami, w szczególności podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi w zakresie wsparcia informatycznego, agencjom reklamowym, audytorom zewnętrznym.

VIII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Przysługuje Pani/Panu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c) prawo do usunięcia danych,

d) ograniczenia przetwarzania danych,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

f) prawo do przenoszenia danych,

g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdzie Pani/Pan w siedzibie lokalu, w którym Administrator prowadzi działalność gospodarczą.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Korzystanie z naszych usług jest w pełni dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i wykonania umowy konieczne może być podanie przez Panią/Pana danych, w celu oznaczenia tożsamości. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową realizacji umowy. Również ze względów rachunkowych czy podatkowych posiadamy obowiązek prawny przetwarzania Pani/Pana danych, brak ich podania może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na Pani/Pana rzecz.

X. Jeżeli podaje Pani/Pan nam swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności – jednakże ich niepodanie będzie skutkowało odmową zawarcia i wykonania umowy.

XI. Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

XII. Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym profilowania.

XIII. Administrator automatycznie zbiera informacje zawarte w plikach cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie urządzenia Użytkownika. Zawierają one informacje, których Sklep Internetowy może potrzebować, tak by dostosować się do sposobów korzystania z niego przez Użytkownika, jak również by zbierać dane statystyczne dotyczące Sklepu Internetowego, oraz dane o nazwie domeny dostawcy usług internetowych, czy kraju pochodzenia Użytkownika.

Ze względu na niezbędność do realizacji usługi w ramach Sklepu Internetowego wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

a)  pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika ( identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies),

b) uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia na czas trwania sesji (ang. user authentication cookies),

c)  pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centrum security cookies). Ze względu na czas przez jaki cookie będzie umieszczone w urządzeniu końcowym

Użytkownika:

a)  pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics w celu analizy sposobu korzystania ze Sklepu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów,

b) trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies).

Użytkownik dowolnie decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane. Możliwość wyboru jest zapewniona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej, przy czym domyślne ustawienia przeglądarek pozwalają na przechowywanie plików cookies. Ustawienia oprogramowania przeglądarki internetowej mogą zostać zmienione i ustawione w sposób blokujący automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub też informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Szczegółowe informacje o sposobie obsługi plików cookies i możliwych ustawieniach są dostępne w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Administrator informuje, że ograniczenie lub zablokowanie plików cookies może negatywnie wpłynąć na wybrane funkcjonalności dostępne na stronie Sklepu Internetowego.